מדיניות הפרטיות באפליקציה - EV-Edge

חדש! התקנה מהירה של עמדת טעינה ביתית ע"י המתקינים המורשים באתר מדרג  לרשימת המתקינים 

 

מדיניות הפרטיות באפליקציה

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים כאחד*

  1. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
  2. משתמש יקר! חברת EVedge – אי.וי אדג' בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה ואחרים המשתמשים בשירותיה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים").
  3. השימוש באפליקציה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן החברה ממליצה לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. 
  4. מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך בעת השימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים בה, וכן לסקור את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אשר נמסר לה ונאסף על-ידה אגב השימוש בשירותים. תשומת לבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע אשר ייאסף באותו יישום.
  5. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באפליקציה.
  1. חלק מהשירותים הניתנים טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, דרכי התקשרות, מספר רכב, נתוני מיקום, פרטי אשראי וכן כל מידע אשר עשוי להיות נחוץ לצורך תפעול האפליקציה ומתן השירותים המוצעים בה. חלק מהמידע לעיל עשוי לאפשר למשתמש, בין היתר, להתחבר לאזור האישי שלו באפליקציה, בו הוא יידרש להזדהות, בין אם על-ידי שם המשתמש והסיסמא שיונפקו לו, או לחילופין, אם יגדיר זאת במכשירו, על ידי הזנת טביעת אצבע, זיהוי פנים או כל אמצעי הזדהות אחר שיוטמע באפליקציה (להלן "הזדהות").
  2. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלה על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים. עם זאת, תשומת לבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים החברה לא תוכל לתפעל ולספק את השירותים המוצעים באפליקציה, כולם או חלקם, וכן לעתים אף לא יתאפשר שימוש באפליקציה כלל.
  3. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן שתידרש גם העברת מידע לספקים ולצדדים הקשורים עסקית עם החברה ביחס לאותה פעולה/הזמנה/רכישה/שירות. המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים בהתאם למדיניות פרטיות זו. 
  4. נוסף על האמור, המשתמש מאשר לחברה להעביר מידע סטטיסטי אשר אינו ניתן לזיהוי פרסונאלי, לגורמים הקשורים עימה עסקית בארץ ומחוצה לה, לשם השלמת הפעולות או למטרת כל שימוש אחר על-פי מדיניות הפרטיות ו/או הדין.
  5. כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, יישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלה ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו ייעשה שימוש.

Cookies

 1. לידיעת המשתמש – השירותים עשויים לעשות שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל המשתמש ו/או פעילותו, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיו האישיות של המשתמש, לשם אפיון המוצרים המתאימים לו, להתאים עבורו פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליו, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שרותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע. 
 2. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשמש, משך הזמן ששהה באפליקציה, מהיכן הגיע לדף, כתובת IP, מאפייני המכשיר שלו וכדומה. כמו כן, יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש וכל פעולה אחרת רלוונטית. המידע בעוגיות מאובטח והחברה נוקטת צעדי זהירות ועושה כל שביכולתה על מנת שרק מחשבי החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 3. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או האפליקציה של המשתמש יוצרים לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלו. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בקוקיס, הוא יכול להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות במכשיר. יחד עם זאת, יש לזכור כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה.
  1. המשתמש עשוי להתבקש לאשר גישה לשירותים מסוימים ממכשירו, בין אם מהמחשב, הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות. הרשאות אלה כוללות, אך אינן מוגבלות ל: 
 1. המשתמש אינו חייב לאשר את השירותים כאמור, וכמו כן יוכל לסגור את הגישה אליהם דרך מכשירו, אולם סגירת הגישה כאמור עשויה להוביל לכך שלא יוכל לקבל שירותים מסוימים, כולם או חלקם.
 2. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שהמשתמש ימסור ו/או ייאסף אודותיו לשם קבלת החלטות בנוגע אליו או לאחרים, בנושאים של מתן המלצות, מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, ויצירת קשר.
 3. בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים במסגרת האפליקציה, איתור תקלות ופתרונן, והכל על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש וכן לשם עריכת סקרים באשר לשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים הקשורים עם החברה עסקית. 
 4. החברה תוכל לעבד את המידע כאמור גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של שירותי החברה, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודות המשתמש, לרבות על-ידי הצעת הצעות שרותיות ושיווקיות של החברה ו/או מי מטעמה ו/או חברות הקשורות עמה עסקית המותאמות אישית עבורו, וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, אשר לא יזהו את המשתמש באופן אישי, למטרות המנויות לעיל – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.
 5. החברה עשויה לשלוח למשתמש הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות ובין היתר באמצעות הודעה בתוך האפליקציה, במייל או באמצעות מסרונים, כגון מסרון המכיל קוד הזדהות לשם גישה לאתר ו/או לאפליקציה, או לשם שחזור סיסמא, או הודעות ביחס לפעולותיו של המשתמש, אישורי ביצועי פעולות או הוראות ביצוע ושימושים שונים בשירותים.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לשלוח למשתמש וליצור עמו קשר, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים מידע בדבר שירותיה, והצעות מותאמות אישית גם בדרך של דיוור ישיר. המשתמש יהא רשאי לבקש לחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות שליחת מייל למקור ממנו נשלחו ההודעות הרלוונטיות.
  1. החברה עשויה, אך אינה חייבת, להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:
 1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
 2. לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים; 
 3. במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עמה עסקית, המורשות לעשות שימוש במידע אודותיך לשם פניה אליך בהצעות שיווקיות שונות, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בחברה;
 4. בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
 5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;
 6. לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת; 
 7. לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 8. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
 9. במקרה בו העביר ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 10. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מובהר כי מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.
 11. אבטחת מידע 

  1. החברה עושה ככל שביכולתה על מנת להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי המשתמש ו/או נאספו אודותיו, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות סבירים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מקובלות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש מפני ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס ו/או גישה על-ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים, אולם אינה יכול למנוע את האמור באופן מוחלט.
  2. על אף האמור החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, כי האפליקציה תתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, ו/או כי האפליקציה ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שנשמר אודותיך, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: _contact@evedge.co.il. לחלופין, הנך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת הברזל 26, תל אביב, בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.
  2. ככל שהנך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו משימוש באפליקציה, על-ידי כל גורם, תוכל לפנות לחברה באופן האמור לעיל.
לחץ על "השווה בין דגמים" במוצר הרצוי להשוואה