תנאי השימוש באפליקציה - EV-Edge

תנאי השימוש באפליקציה

*תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונים לנשים ולגברים כאחד*

כללי

 1. אפליקציה זו מנוהלת ע"י חברת EVedge – אי.וי אדג' בע"מ, ח.פ. 51-588985-5 מקבוצת יוניון מוטורס (להלן "החברה").
 2. ברוכים הבאים לאפליקציית EVedge (להלן "האפליקציה"), אשר מטרתה לאפשר ללקוחות החברה (להלן "המשתמשים" או "המשתמש") לקבל מידע שימושי על טעינת רכבים, עמדות טעינה מסוגים שונים, שירותים נלווים לפרטיים ולגופים עסקיים, לרבות האפשרות לטעון בפועל את הרכב באמצעות האפליקציה.
 3. תנאי השימוש נועדו להסדיר בכתב את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשים והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם התקנת האפליקציה ו/או עשיית כל שימוש בה, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות אשר הוראותיה יפורטו בהמשך מסמך זה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי להתקין את האפליקציה ו/או לעשות בה כל שימוש. עוד מובהר כי כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים דרכה, הינו באחריותו המלאה של המשתמש ותוך הסכמתו לכלל התנאים לעיל ולהלן. כמו כן, לא יהא תוקף לכל הצעה, סיכום ו/או הבטחה של צד למשנהו אשר אינם כתובים בתנאי שימוש אלה.
 4. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה, מאחר שעצם התקנת האפליקציה וכל שימוש בה בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, מהווים הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה, לרבות הוראות מדיניות הפרטיות של האפליקציה אשר יפורטו בהמשך למסמך זה, ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באפליקציה. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה

שימוש באפליקציה

 1. החברה מעניקה למשתמש בזאת רשות להתקין ולעשות שימוש באפליקציה באמצעות טלפון נייד ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר אשר הינו בבעלותך ובשליטתך, אליו האפליקציה עשויה להיות מותאמת, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בתנאי שימוש אלה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות בכל עת את האפליקציה, המידע והשירות במסגרתה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, שינוי מבנה האפליקציה, עיצובה, מראה, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בה וכל היבט אחר הכרוך באפליקציה, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. מובהר כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.
 3. החברה עושה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באפליקציה יהא מדויק ומעודכן, אך מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לעדכניותו, שלמותו ו/או נכונותו של המידע המצוי באפליקציה כאמור. 
 4. לחברה הזכות למנוע או לבטל את גישתך לאפליקציה ולשירות במסגרתה בכל עת, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 5. ההרשמה לאפליקציה וכן שירותים מסוימים המופעלים דרכה עשויים לחייב שימוש במערכת מסרונים (SMS) או הודעות פנימית, הודעות Push ולעיתים בדואר אלקטרוני ו/או שיחות טלפוניות ככל שתתבקש לכך, בין היתר לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית, מראש, טרם התקנת האפליקציה לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח למשתמש הודעות אישיות או התראות לפי הצורך.
 6. להסרת ספק, תוכן המוצג באפליקציה ו/או באמצעותה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות ו/או עסקיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה אשר תיעשה על-ידך בהתבסס על תוכן זה הינה בהתאם לשיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי לעשות שימוש באפליקציה ובתוכן המוצג בה למטרות פרטיות ואישיות שאינן מסחריות בלבד, ואין באפליקציה ו/או בתוכן המוצג בה כדי להעניק למשתמש כל זכות מלבד אלה המפורטות בתנאי שימוש אלה.

שימושים אסורים באפליקציה

 1. מבלי לקבל את הסכמתה של החברה, מראש ובכתב, אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות בעת שימושך באפליקציה. מובהר כי אי עמידה במגבלות הבאות עלולה להוביל למניעת גישתך לאפליקציה ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית בהתאם להוראות הדין. לפיכך חל עליך איסור:
 1. לעשות כל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או בתוכן האפליקציה.
 2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ או לאחסן את תוכן האפליקציה, כולו או חלקו.
 3. להפעיל או לאפשר הפעלת יישום או תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האפליקציה.
 4. להציג תוכן מהאפליקציה בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באפליקציה ו/או מחסירים דבר כלשהו.
 5. לשבש או להפר כל זכות של משתמשים אחרים באפליקציה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באפליקציה ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים ו/או על-ידי גישה בלתי מורשית למכשיר או לנתונים שלהם.
 6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באפליקציה ו/או בתוכנה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהוא שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 7. שימוש באפליקציה או בתוכן האפליקציה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

התחייבויות והצהרות המשתמש

 1. בעת ההרשמה ו/או השימוש באפליקציה, מתחייב המשתמש למלא פרטים נכונים ומדויקים בלבד ולפתוח חשבון רק עבור עצמו. המשתמש מסכים למסור לחברה את פרטיו האישיים הנדרשים.
 2. המשתמש מצהיר בעת הרשמתו לאפליקציה כי הוא הבעלים החוקי של הרכב כפי שעולה מרישיון הרכב, או שקיבל הרשאה מבעל הרכב להשתמש באפליקציה וכי עדכן את כל הנוהגים ברכב בדבר היכולת לנטר את מיקום הרכב בזמן הטעינה וקיבל מהם הסכמה לכך.
 3. המשתמש ישפה את החברה בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה על-ידי המשתמש בגין מסירת פרט שגוי ו/או הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת הוראות הדין.
 4. השימוש באפליקציה לא יגרע מאחריות המשתמש בה לנהוג לפי כל דין, וכן מאחריות המשתמש ברכב לעשות בו שימוש בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות יצרן הרכב ו/או יבואן הרכב.
 5. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו עקב השימוש באפליקציה. כמו כן, יודגש כי החברה לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרם, אם ייגרם, למשתמש עקב שימוש באפליקציה, מתן ו/או אי מתן השירות, כולו או מקצתו וכיו"ב.
 6. החברה ו/או מי מטעמה רשאיות להפעיל דחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד של המשתמש ו/או לכתובת המייל שלו. ידוע למשתמש כי ההודעות הינן ברירת המחדל של המערכת וכי תתאפשר לו חסימת ההודעות במערכת במידה ויחפוץ בכך על ידי שינוי בהגדרות ההרשאות בממשק הרלוונטי.
 7. המשתמש מודע ומסכים לכך שהאפליקציה עשויה לעשות שימוש במאפיינים ויישומים הקיימים במכשיר הנייד שלו, לרבות מיקרופון, נתוני מיקום (GPS) וכל אמצעי אחר הנדרש לשם מתן השירותים וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות. כמו כן, ידוע למשתמש כי באפשרותו לחסום את הרשאות הגישה כאמור באמצעות הגדרות המכשיר שלו, אך ייתכן שחלק מן השירותים יימנעו ממנו בשל כך.

הזמנה ורכישה של שירותים ומוצרים

 1. מבלי לגרוע מכלליות תנאי שימוש אלה, להלן יפורטו התנאים המצטברים לצורך הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים באפליקציה, אשר המשתמשים נדרשים לעמוד בהם:
 2. משתמשים בעלי תעודת זהות ישראלית או ישות משפטית/תאגיד המאוגדים והרשומים כדין בישראל. 
 3. משתמשים בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף, תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
 4. משתמשים שנרשמו לאפליקציה בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה וכנדרש בדף ההרשמה.
 5. משתמשים המצויים בטווח שירות המשלוחים של החברה ו/או ספקי המשנה שלה.
 1. מובהר בזאת, כי ככל שעודכנו מחירי השירותים ו/או המוצרים טרם תום הליך ההזמנה והרכישה על-ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. להסרת ספק, ככל שהמשתמש הזמין שירות ו/או מוצר, ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהא המחיר בעת אישור ההזמנה.
 2. מחירי השירותים ו/או המוצרים באפליקציה אינם תואמים בהכרח למחירי השירותים ו/או המוצרים הנמכרים במקומות נוספים, ככל שישנם כאלה. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באפליקציה, במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 3. שירותים ו/או מוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף (ולא אזל במלאי) במועד אישור ההזמנה על-ידי הלקוח.
 4. האחריות לבדיקת מחירי השוק של השירותים ו/או המוצרים טרם רכישתם חלה על המשתמש בלבד, ולפיכך ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק טרם ביצוע כל פעולה באפליקציה, לרבות הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים.
 5. באמצעות האפליקציה ניתן לרכוש שירותים ו/או מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר ההזמנה התברר כי השירות ו/או המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש כי השירות ו/או המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותו שירות ו/או מוצר, או לחלופין תציע לו שירות ו/או מוצר אחר.
 6. רוב השירותים ו/או המוצרים המופיעים באפליקציה מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את השירות ו/או המוצר עצמו, בתיאור קצר ובהצגת מחירם. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין תיאור השירות ו/או המוצר, יגבר התיאור המילולי על התיאור הנשקף מהתצלום.
 7. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שהשירותים ו/או המוצרים המופיעים באפליקציה יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, השירות ו/או המוצר אותו קיבל המשתמש אינו תואם לזה המופיע באפליקציה, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין להחזיר את השירות ו/או המוצר ולקבל במקומו את הזמנתו המקורית, ככל שקיימת במלאי החברה וניתן לספקה בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת הסכום שנגבה ממנו בגין השירות ו/או המוצר.
 8. התשלום באפליקציה יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמשתמש. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה. 
 9. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאפליקציה נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל-ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים. 
 10.  על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באפליקציה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, בכל עת וכפי שהיא תמצא לנכון.
 11. הזמנה באפליקציה תחייב את המשתמש בדמי משלוח, בנוסף לתשלום עבור הזמנת מוצרי החברה, כפי שיצוין באפליקציה עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 1. אספקת המוצרים אשר הוזמנו באפליקציה ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי יכול שתתבצע על-ידי ספקי משנה, בהתאם לתנאים המפורטים בדף המוצר שנרכש, לכתובת בישראל (המצויה בטווח שירות המשלוחים של החברה) אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והרשמתו לאפליקציה, ובכפוף לכך כי זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 2. מובהר כי מועדי האספקה של החברה יהיו בהתאם ליכולות האספקה שלה ושל ספקי המשנה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.
 3. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערה לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים. לפיכך החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מוצר אשר לא יסופק על-ידי החברה לא יחויב.
 4. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בספקי המשנה ו/או במשתמש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
 5. במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה, בין בשל נסיבות פנימיות ובין בשל נסיבות חיצוניות, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד מועד אספקת המוצר למשתמש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה למשתמש את מלוא התמורה אשר שילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
 6. בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמה לרבות ספקי המשנה שלה, לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
 7. מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען המצוין בהזמנת המוצרים, והמשתמש לא אישר מראש לחברה כי הינו מעוניין בהשארת ההזמנה והמוצרים ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות. עוד מובהר, כי על המשתמש תהא האחריות לתאם עם החברה את מועד האספקה בשנית. למען הסר ספק, אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המשתמש לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה אשר בוצעה על-ידו. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המשתמש בנוסף לדמי המשלוח הראשונים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 8. מובהר בזאת, כי ככל שהמשתמש אישר השארת הזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בכל הקשור ו/או הנובע מהמוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה .
 9.  ככל שעסקינן בהזמנה הראשונה של  המשתמש מהחברה, אזי שלא תתאפשר השארת מוצרים בסמוך לדלת ביתו כאמור לעיל, ונוכחות המשתמש תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
 10. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור את המשתמש מחובת התשלום בגין האספקה.
 11. אריזת המוצרים תיעשה כפי שהחברה תמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. כל משתמש הרוכש מוצר באפליקציה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי המשתמש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. 
 2. על המשתמש לשלוח הודעה בכתב לחברה, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס ודואר אלקטרוני, והכל בהתאם להוראות הדין.
 3. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי החברה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. 
 4.  יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת. 
 5. מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה:
 6. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האפליקציה עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הקבוצה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הקבוצה את פעילותו התקינה של האפליקציה ו/או את אספקת המוצרים.
 7. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 8. בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.

המידע באפליקציה וקניין רוחני

 1. האפליקציה היא פרי פיתוחה של החברה ואין להעתיק את השירות שניתן מכוחה, לרבות קוד האפליקציה, פעולת הנדסה חוזרת (Reverse Engineering) וכיו"ב. זכויות החברה באפליקציה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של  האפליקציה, בסיסי הנתונים של החברה וכל פרט אחר הקשור באפליקציה. סימני המסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים שונים באפליקציה, אם יפורסמו באפליקציה, הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש אלא בהסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 2. הסימנים המופיעים באפליקציה הינם סימני המסחר אשר נרשמו על-ידי בעליהם, ואין לעשות בהם כל פעולה אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין של בעלי סימני המסחר.
 3. החברה אינה אחראית לתכנים של אתרי אינטרנט, להם קישורים ('לינקים') מהאפליקציה, והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאזור פעיל. בנוסף, רשאית החברה להסיר מהאפליקציה קישורים אשר נכללו בה ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. מובהר כי אין בקישורים באפליקציה כדי לפרש הבעת תמיכה ו/או מתן חסות על-ידי החברה לאותם מקורות מידע ותכנים ו/או המלצה לעשות בהם שימוש.
 4. כל התמונות, הוידאו וכיו"ב, המופיעים באפליקציה ובמערכות קשורות, לרבות המערכות המתקדמות, הינן להמחשה בלבד. החברה מספקת את האפליקציה וכן כל מידע, תוכן, ושירות המסופקים באמצעותה כמות שהוא (AS IS  ו- AS AVAILABLE), בלי שום הצהרות או התחייבות שהן.
 5. למען הסר ספק, כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובתוכן האפליקציה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, מידע סודי או מסחרי, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, מדגמים, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי, ככל שישנו, שהעניק לה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידי כל גורם אחר הינו אסור בהחלט.

אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים על מנת לאבטח את האפליקציה ואת דרכי התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס ו/או כנגד גישה על-ידי אנשים בלתי מוסמכים ו/או מורשים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים המקובלים לצורך הגנה על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות, ודואגת לעדכנם באופן שוטף.
 2. על אף האמור לעיל, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או בתוכנה ו/או בשירותים הנלווים לה, על-ידי המשתמש באפליקציה ו/או מי מטעמו ו/או בשל כשל אבטחתי הנמצא מעבר לשליטתה.

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

 1. החברה עושה מאמצים רבים לספק למשתמש חווית שימוש איכותית באפליקציה. עם זאת, האפליקציה אינה חסינה מתקלות ועלולה שלא להיות למשתמש גישה לשירותים המוצעים במסגרתה מעת לעת. החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה ומחוצה לה.
 2. מעת לעת נעשים שיפורים ושינויים במערכת, כמו כן תוספות והסרת תכנים, שירותים, אפליקציות וכדומה, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. העדכונים מתבצעים אוטומטית ולרוב אינם דורשים את אישור המשתמש. 

דין ומקום שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלה ועשיית השימוש באפליקציה בכל דרך שהיא יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מהסכם זה ו/או מהאפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.
 2. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש באפליקציה כדי ליצור ו/או להתפרש כאילו יוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה. 
 3. במקרה בו תנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות התנאים הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות ביחס לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

יצירת קשר

 1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר (קישור ישיר לדף יצירת קשר), בטלפון: *9704, בדואר: רחוב הברזל 26, תל אביב, או במיילcontact@evedge.co.il. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר. 
 2. החברה עשויה לאפשר למשתמשים לתת לה משוב בקשר לאפליקציה ותנקוט מאמצים סבירים לשם הפקת לקחים בהתאם למשוב שיתקבל. על אף האמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסמו או להסירו בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי. 
 3. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת שציין תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.

 

לחץ על "השווה בין דגמים" במוצר הרצוי להשוואה