הסכם למשתמשי אפליקציית EvEdge On - EV-Edge

הסכם למשתמשי אפליקציית EvEdge On

הסכם רישיון למשתמשי קצה באפליקציה

(שינוי אחרון התבצע ב: ינואר 2023)

 

אנא קראו בקפידה את הסכם הרישיון למשתמשי קצה, שלהלן (להלן: "ההסכם" או "תנאי השימוש") לפני הורדת אפליקציית  EvEdge On או השימוש בה.

האפליקציה, כהגדרתה להלן, מיועדת לשימוש שלך כלקוח של אי.וי אדג' בע"מ, ח.פ. 515889855 (להלן: "החברה"). האפליקציה מנוהלת ומופעלת על-ידי החברה , באמצעות השותף העסקי, כהגדרתו להלן.

מטרת האפליקציה הינה לספק לכם שירותים הקשורים לעמדת הטעינה שבבעלותכם או ברשותכם, או שניתנה לכם הרשאה להשתמש בה, כגון לאפשר לכם להתחיל טעינה, לקבל נתונים על היסטוריית טעינה, לקבל נתונים על עלות הטעינה, לקבל נתונים על טעינה בזמן אמת (להלן: "השירותים").

 

פרשנות והגדרות

פירושן של המילים הבאות הוא כדלקמן. הפירוש יהיה זהה בין אם המילה מופיעה בצורת היחיד או בצורת הרבים.

לצורך הסכם זה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור

על ידי הורדת האפליקציה או השימוש בה, אתם מסכימים להיות כפופים לתנאי הסכם זה. אם אינכם מסכימים לתנאי ההסכם, אל תורידו את האפליקציה ואל תשתמשו בה.

בעת ההרשמה לאפליקציה, הנכם מתחייבים למלא פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד ולפתוח חשבון רק עבור עצמכם.

הסכם זה הוא מסמך משפטי ביניכם לבין החברה ושימושכם באפליקציה שהוענקה לכם על ידי החברה נעשה בכפוף לו.

הסכם זה הוא ביניכם לבין החברה בלבד ולא עם חנות האפליקציות. לכן החברה אחראית באופן בלעדי לאפליקציה ולתוכן שלה. למרות שחנות האפליקציות אינה צד להסכם, מוקנית לה הזכות לאכוף את מדיניותה ואת כלליה נגדכם וכלפי שימושכם באפליקציה, כנהנה צד ג'. 

מכיוון שישנה אפשרות לגישה לאפליקציה ושימוש בה על ידי משתמשים אחרים, לדוגמה באמצעות שיתוף משפחתי / קבוצה משפחתית או באמצעות רכישה כמותית, השימוש באפליקציה על ידי משתמשים אלה כפוף במפורש להסכם זה.

החברה מעניקה לכם רישיון שימוש באפליקציה אך ורק על פי תנאי ההסכם, ואינה מוכרת לכם את האפליקציה.

שימושכם באפליקציה כפוף לתנאיו של כל הסכם מסחרי בינינו לבין השותף העסקי.

 

רישיון

היקף הרישיון:

החברה מעניקה לכם רישיון מוגבל, הדיר, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, להוריד, להתקין ולהשתמש באפליקציה, אך ורק על פי תנאי הסכם זה.

הנכם רשאים להשתמש באפליקציה רק על גבי מכשיר המצוי בבעלותכם או בשליטתכם וכפי שמתירים תנאי חנות האפליקציות.

הרישיון המוענק לכם על ידי החברה מיועד אך ורק למטרותיכם האישיות והבלתי מסחריות, אך ורק על פי תנאי הסכם זה. על אף האמור, כפוף להסכם בינכם ובין החברה, החברה רשאית להתיר לכם לבצע פעולות הקשורות לפעילות העסק שלכם, כגון הוספת משתמשים מורשים מטעמכם.

ההסכם אינו מעניק קניין או בעלות ואינו מהווה מכירה של זכויות כלשהן באפליקציה או של אף אחת מזכויות הקניין של החברה ו/או של השותף העסקי. כל זכות שלא הוענקה לכם במפורש, שמורה בלעדית לחברה ו/או למעניקי הרישיון מטעמה, לרבות השותף העסקי. אין לפרש דבר בהסכם זה כמעניק לכם במרומז, על ידי השתק או בכל אופן אחר רישיון הנוגע לאפליקציה מלבד כאמור במפורש בהסכם.

 

הגבלות הרישיון

הנכם מסכימים שלא לבצע את הפעולות להלן ולא להרשות לאחרים לבצען:

 

קניין רוחני

האפליקציה, לרבות כל זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות אך ללא הגבלה לאלה בלבד, מצויים ויישארו בבעלותה הבלעדית והיחידה של החברה ו/או של השותף העסקי.

החברה לא תידרש לשפות אתכם או להגן עליכם מפני כל תביעה של צד ג' הקשורה לאפליקציה או נובעת ממנה. במידה שבה החברה נדרשת להעניק שיפוי על פי הדין החל, הרי שהחברה, ולא חנות האפליקציות, תהיה האחראית הבלעדית לחקור, להתגונן, להתפשר ולהסיר כל טענה או תביעה לפיה האפליקציה או שימושכם בה מפרים כל זכויות קניין רוחני של צד ג'.

 

הצעותיכם

כל משוב, תגובה, רעיון, שיפור או הצעה שתעניקו לחברה בנוגע לאפליקציה יישארו בבעלותה הבלעדית והיחידה של החברה ו/או של השותף העסקי.

החברה ו/או השותף העסקי יהיו חופשיים להשתמש בהצעות או להעתיק, לשנות, לפרסם או להפיץ אותן מחדש לכל מטרה ובכל צורה מבלי להעניק לכם כל קרדיט או תמורה.

 

שינויים באפליקציה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האפליקציה או כל שירות שאליו היא מתחברת, להשהות אותם או להפסיק אותם.

 

עדכונים לאפליקציה

החברה רשאית לערוך מעת לעת, מבלי להודיע לכם על כך מראש, שינויים, חיזוקים או שיפורים לתכונות / לפונקציות של האפליקציה, שיכולים לכלול טלאים, תיקוני בגים, עדכונים, שדרוגים ושינויים אחרים.

העדכונים עשויים לשנות או לבטל תכונות ו/או פונקציות מסוימות באפליקציה. הנכם מסכימים כי החברה אינה מחויבת (1) לספק עדכונים כלשהם, או (2) להמשיך לספק או לאפשר לכם תכונות ו/או פונקציות מסוימות באפליקציה.

 

שירותי צד ג'

יתכן והאפליקציה מעניקה קישורים לאתרים או שירותים של צד ג'.

הנכם מאשרים ומסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל שירותי צד ג', לרבות רמת הדיוק שלהם, שלמותם, עמידתם בלוחות זמנים, תקפותם, עמידתם בדרישות של זכויות יוצרים, חוקיותם, מידת ההגינות שלהם, איכותם או כל היבט אחר הנוגע להם.

 

 

מדיניות הפרטיות

החברה אוספת מידע עליכם, שומרת, מתחזקת, עושה שימוש בו ועשויה להעבירו לצדדים שלישיים, הכל  בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

על ידי הסכמתכם להסכם זה, הנכם מאשרים כי אתם מסכימים בזאת לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

 

תקופת ההסכם וסיומו

הסכם זה יישאר בתוקף עד לסיומו על ידכם או על ידי החברה או על ידי השותף העסקי. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה או ללא סיבה, להשהות או לסיים הסכם זה בהודעה מוקדמת או בלעדיה.

הסכם זה יסתיים מיד, בהודעה מוקדמת מהחברה או בלעדיה, במידה ולא תעמדו בכל תנאי מתנאי ההסכם. עם סיומו של הסכם זה, תפסיקו כל שימוש באפליקציה ותמחקו כל עותק של האפליקציה מן המכשיר שלכם.

סיומו של הסכם זה לא יגביל אף אחת מזכויות החברה ואף אחת מן התרופות העומדות לרשותה על פי חוק או על פי הנהלים המשפטיים במידה ותפרו (במהלך תקופת ההסכם) כל אחת מהתחייבויותיכם על פי ההסכם הנוכחי.

 

 

היעדר אחריות

מלבד האמור במפורש בהסכם זה, ובמידה המרבית שהדבר מותר על פי החוק החל, האפליקציה מוענקת לכם "כפי שהיא" (AS IS) או "בהתאם לזמינות" (AS AVAILABLE) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה והשותף העסקי אינם אחראים, אינם מתחייבים ואינם מציגים מצג מכל סוג בנוגע לכך שהאפליקציה תעמוד בדרישותיכם, תגיע לתוצאות מיועדות כלשהן, תתאים לכל תוכנה אחרת, אפליקציה, מערכת או שירות או תעבוד עמן, תפעל באופן רציף, תעמוד בכל תקן של ביצועים או אמינות או תהיה נקיה משגיאות, או שכל שגיאה או פגם יהיו ניתנים לתיקון או יתוקנו.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ואף אחד מספקיה והשותף העסקי אינם מציגים כל מצג: (1) בנוגע לתפקודה או לזמינותה של האפליקציה או של המידע, התוכן, החומר או המוצרים הכלולים בה (2) בנוגע לכך שהאפליקציה תפעל באופן רציף או תהיה נקיה משגיאות; החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או השותף העסקי, ואינה מתחייבת ששירותי האפליקציה יהיו חסינים מפני נזקים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.

 

אזורי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגי אחריות או סוגי הגבלות מסוימים בנוגע לזכויות הסטטוטוריות הרלוונטיות של צרכן, ולכן כמה מן ההחרגות או ההגבלות לעיל, או כולן, עשויות שלא לחול עליכם. אך במקרה כזה, ההחרגות וההגבלות שנקבעו בסעיף זה יחולו במידה הרבה ביותר שניתן לאכוף על פי החוק החל. במידה שלא ניתן להתכחש לאחריות כלשהי הקיימת על פי דין, הרי שהחברה ולא חנות האפליקציות תישא באחריות הבלעדית כאמור.

 

הגבלת חבות

במידה בה הדבר מותר על פי דין, הרי שהחברה והשותף העסקי לא יישאו באחריות או בכל חבות בגין האמור להלן, ובלבד שאינו כתוצאה ממעשה או מחדל שלהן: (1) כל גישה בלתי מורשית לחשבון שלכם באפליקציה או שימוש בלתי מורשה בו (2) כל קטיעה או הפסקה של השידור מהשירותים או אליהם, לרבות כל הפסקת חשמל (3) כל בג, וירוס, סוס טרויאני וכדומה העלולים לעבור אל השירותים או דרכם (4) כל אובדן נתונים. בשום מקרה לא יישאו החברה או השותף העסקי בחבות בגין כל נזק שהוא, לרבות (ללא הגבלה) נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד, עונשי או נלווה, הנובע מן השימוש בשירותים, גם אם נודע להם על האפשרות לנזק כאמור.

 

חלק מהמדינות / אזורי השיפוט אינם מתירים החרגה או הגבלה של נזק נלווה או תוצאתי, ולכן יתכן שההגבלה או ההגבלה לעיל אינה חלה עליכם.

 

הנכם מבינים ומסכימים במפורש כי חנות האפליקציות, חברות הבת שלה והגורמים המסונפים לה וכן מעניקי הרישיון מטעמה לא יישאו בחבות כלפיכם תחת כל הנחת חבות בגין כל נזק ישיר, עקיף, נלווה, מיוחד, תוצאתי או עונשי שעלול להיגרם לכם, לרבות אובדן נתונים, בין אם נודע על כך לחנות האפליקציות או לנציגיה או שהיה עליהם לדעת על האפשרות להתרחשות אובדן כאמור ובין אם לאו.

 

הפרדה, ויתור

הפרדה

במידה ותנאי כלשהו בהסכם זה אינו ניתן לאכיפה או אינו תקף, הרי שתנאי זה ישתנה ויפורש במטרה להשיג את מטרותיו של התנאי האמור במידה הרבה ביותר שניתן על פי הדין החל, ואילו שאר התנאים יישארו בתוקף מלא.

 

ויתור

אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם זה, הרי שאי הפעלתה של זכות או אי דרישה לבצע התחייבות על פי הסכם זה לא יגרעו מיכולתו של הצד האמור להפעיל זכות זו או לדרוש את הביצוע האמור בכל עת לאחר מכן, והוויתור בנוגע להפרה לא יהווה ויתור בנוגע לכל הפרה עתידית.

 

תביעות בנוגע למוצרים

החברה אינה לוקחת על עצמה חבות מוצר בנוגע לאפליקציה, אלא אם כן חלה עליה חבות שעל פי הדין אינה ניתנת להתנאה. במידה בה יש לכם תביעה הנובעת משימושכם באפליקציה או קשורה אליו, הרי שהחברה ולא חנות האפליקציות תישא באחריות לטיפול בכל תביעה כאמור, כאשר התביעה עשויה לכלול (ללא הגבלה לאלה בלבד): (1) כל תביעה בגין חבות מוצר (2) כל טענה כי האפליקציה אינה עומדת בכל דרישה רלוונטית של דין, חוק או תקנה (3) כל תביעה הנובעת מדיני הגנת הצרכן או מדין דומה.

 

שינויים בהסכם זה

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להחליף הסכם זה בכל עת. במידה ותיקון הוא מהותי,   יהיה צורך לאשר מחדש את ההסכם על ידכם.. אם אינכם מסכימים לתנאים החדשים, אל תאשרו אותם, אולם לא תהיו מורשים עוד להשתמש באפליקציה.

 

החוק החל

דין המדינה, מלבד כלליה בנוגע למשפט בינלאומי פרטי, יחול על ההסכם ועל שימושכם באפליקציה. שימושכם באפליקציה וההסכם עשויים להיות כפוף גם לחוקים אחרים – מקומיים, או בינלאומיים.

 

ההסכם מלא

הסכם זה מהווה את ההסכם במלואו ביניכם לבין החברה בנוגע לשימושכם באפליקציה והוא מחליף כל הסכם קודם או בו זמני בכתב או בעל פה ביניכם לבין החברה, באותו עניין.

יתכן שאתם כפופים לתנאים נוספים החלים כאשר אתם משתמשים בשירותים אחרים של החברה או השותף העסקי או רוכשים אותם, והם יימסרו לכם על ידי החברה או השותף העסקי, לפי העניין, בעת השימוש האמור או הרכישה האמורה.

 

יצירת קשר

אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע להסכם זה, תוכלו ליצור עמנו קשר בדוא"ל:

 contact@evedge.co.il

 

בתוקף החל מ:  ינואר 2023

לחץ על "השווה בין דגמים" במוצר הרצוי להשוואה