EV-Save - EV-Edge

חדש! התקנה מהירה של עמדת טעינה ביתית ע"י המתקינים המורשים באתר מדרג  לרשימת המתקינים 

 

EV-Save

תנאי השימוש - לקרוא ולאשר בסוף הטקסט

הסכם הצטרפות למנוי EV-SAVE  לשירותי הטענה ברשת הטעינה הציבורית של אי.וי אדג' בע"מ , ח.פ. 515889855 (להלן: "החברה")

מנוי EV-SAVE    

בתקופת המנוי (כהגדרתה בסעיף ‏6 להלן), יחולו על לקוח זכאי המצטרף למנוי (להלן: "בעל המנוי"), התנאים המפורטים בסעיף זה להלן, והכל כפוף להוראות הסכם זה:

בתקופת המנוי ישלם בעל המנוי את דמי המנוי החודשיים, כמפורט בסעיף ‏5.1 להלן (להלן: "דמי המנוי"). 

כפוף להצטרפות למנוי ותשלום דמי המנוי, בעל המנוי לא יחויב בדמי גישה לעמדות הטעינההכלולות במנוי (כהגדרתן בסעיף ‏2.1 להלן).

כפוף להצטרפות למנוי ותשלום דמי המנוי, יקבל בעל המנוי שני כרטיסי RFID, המאפשרים שימוש בעמדות ציבוריות ללא צורך בפתיחת יישומון EV-Edge. הכרטיסים יסופקו באמצעות דואר רגיל לכתובת שימסור בעל המנוי בהצטרפותו למנוי זה. כרטיסי ה-RFID האמורים יינתנו ללא עלות, כפוף לכך שבעל המנוי לא ביטל את המנוי בשלושת החודשים (90 הימים) הראשונים של תקופת המנוי.

עמדות הטעינה הכלולות במנוי

עמדות הטעינה הכלולות במנוי הינן כל עמדות הטעינה לרכבים חשמליים המופעלות על ידי החברה והמיועדות לשימוש הציבור, הממוקמות בפריסה ברחבי מדינת ישראל (להלן: "עמדות ציבוריות"), למעט עמדות ציבוריות המוגדרות כעמדות "מוניציפאליות" או "בתעריף שותפות" כפי שמצוין ביישומון EV-Edge ב- "פירוט מחירים". מצבת עמדות הטעינה עליהן חל המנוי, עשויה להתעדכן ביישומון EV-Edge מעת לעת. 

(לעיל ולהלן: "העמדות הכלולות במנוי").

לקוחות הזכאים להצטרף למנוי

המנוי מיועד ללקוחות החברה הנוהגים ברכב חשמלי הנטען ממקור חיצוני ועושים שימוש ברשת עמדות הטעינה הציבורית של החברה, לטעינת רכבם.

הלקוחות הזכאים להצטרף למנוי הם לקוחות החברה המשויכים לתוכנית "מנוי כללי". לאחר ההצטרפות תשתנה תוכנית המנוי ביישומון EV-Edge ל-"מנוי EV-SAVE".

תנאי הצטרפות למנוי ומימושו

הצטרפות הלקוח הזכאי למנוי כפופה לכל התנאים שלהלן:

הלקוח הסכים לשמירת נתוניו במאגר המידע של החברה, ולשימוש בהם, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה;

הלקוח אישר את מדיניות הפרטיות האמורה ואת תנאי השימוש ביישומון (אפליקציית) EV-Edge (לעיל ולהלן: "יישומון EV-Edge").

מילוי הפרטים האישיים המופיעים מטה בהסכם זה על-ידי הלקוח, במלואם ובמדויק, ואישורו את תנאי הסכם זה דרך יישומון EV-Edge (לעיל ולהלן: "הצטרפות למנוי").

אמצעי התשלום (כרטיס האשראי) שהזין הלקוח ביישומון EV-Edge – בתוקף.

יובהר, כי מימוש המנוי על ידי בעל המנוי, יתאפשר באמצעות הצגת כרטיס ה-RFID בעמדות ציבוריות או באמצעות שימוש ביישומון EV-Edge וכל עוד אמצעי התשלום שהזין ביישומון EV-Edge בתוקף.

תשלום דמי המנוי ודמי הטעינה

דמי המנוי הינם בסך 5 ₪ (במילים: חמישה  שקלים חדשים), לחודש וכוללים מע"מ בשיעור של 17%. ב-1 בחודש ינואר של כל שנה, יעודכנו דמי המנוי בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד"), לעומת המדד הידוע ביום ה-1 בחודש ינואר של השנה שחלפה. על אף האמור לעיל, ורק במקרה שהמדד עלה, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) שלא לעדכן את דמי המנוי כאמור בסעיף זה.

במקרה של שינוי שיעור המע"מ על פי חוק, יעודכנו דמי המנוי בהתאם לשינוי.

בהצטרפות למנוי, נותן בעל המנוי הרשאה קבועה לחברה לחייב בדמי המנוי, את חשבון כרטיס האשראי שפרטיו הוזנו על-ידו ביישומון EV-Edge, בסכומים שיחויב בעל המנוי על ידי החברה מעת לעת בהתאם להסכם זה, וזאת בהתאם לתנאי השימוש של החברה ולהוראות הדין (להלן: "הרשאת החיוב").

דמי המנוי יחויבו בכל חודש מראש. במועד ההצטרפות למנוי יחויב בעל המנוי בדמי המנוי עבור החודש הראשון לתקופת המנוי, ולאחר מכן, באותו יום מדי חודש קלאנדרי.

בעל המנוי רשאי לבטל את הרשאת החיוב, על-ידי הודעה בכתב לחברה, כפוף לתנאים שלהלן:

הביטול ייכנס לתוקף לאחר 4 ימי עסקים מעת קבלת ההודעה על-ידי החברה, ולא יחול על כל סוגי חיובי החשבון או התחייבויות שקדמו לכניסת הביטול לתוקף.

אם בעל המנוי לא יספק אמצעי תשלום אחר להנחת דעתה של החברה, מתן ההודעה ייחשב כבקשה לסיום הסכם זה, כאמור בסעיף ‏7 להלן.

מובהר בזאת, כי רק פירעון בפועל של חשבון דמי המנוי ייחשב לתשלום בהתאם להסכם זה.

עוד מובהר, כי דמי הטעינה הנגבים מלקוחות עבור הטעינה, ישולמו על ידי בעל המנוי כנהוג, בהתאם לתעריף הטעינה בעמדה הציבורית הרלוונטית. דמי הטעינה מחושבים בהתאם לכמות החשמל שנצרכה בפועל בעת ההטענה, כפי שנמדדה במונה של עמדת הטעינה. דמי הטעינה ייגבו באמצעות אמצעי התשלום שהוזן ביישומון EV-Edge במועד ביצוע הטעינה בפועל.

תקופת המנוי

הסכם זה ייכנס לתוקף עם הצטרפות הלקוח הזכאי למנוי, כמפורט בסעיף ‏4.1 להסכם זה לעיל, ויישאר בתוקפו  לתקופה בלתי קצובה אלא אם כן הסתיים בהתאם להוראות הסכם זה או בהתאם לדין (לעיל ולהלן: "תקופת המנוי").  

ביטול המנוי על-ידי בעל המנוי  

בעל המנוי, יהיה רשאי לבטל את המנוי, בכל עת, בהודעה שימסור לחברה, אשר במסגרתה יפרט את שמו, מספר הזהות שלו ואת כתובת הדוא"ל איתה נרשם ליישומון EV-Edge. ההודעה תימסר באחת מהדרכים המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"):

בעל פה – בטלפון למוקד שירות הלקוחות של החברה שמספרו *9704;

בדואר רשום – לכתובת הרשומה של החברה ברחוב הברזל 26, תל-אביב;

בדואר אלקטרוני – לכתובת CR@evedge.co.il;

באינטרנט – באמצעות השארת הודעה בדף "צור קשר" באתר האינטרנט של החברה  שכתובתו www.evedge.co.il.

ביטול על ידי בעל המנוי לפי סעיף זה ייכנס לתוקף בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב בעל המנוי במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול (להלן: "מועד הביטול"); במועד הביטול, לא יחויב עוד בעל המנוי בתשלומי דמי המנוי. בעל המנוי יחויב בחלק יחסי של דמי המנוי אם הודעת הביטול נמסרה במהלך חודש החיוב.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של בעל המנוי לביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו. במקרה בו בעל המנוי ביטל את המנוי לפני חלוף שלושה (3) חודשים  (90 ימים) מהצטרפותו למנוי, החברה תהיה רשאית לגבות מבעל המנוי את עלות כרטיסי RFID שקיבל מהחברה עם הצטרפותו למנוי, בסך של עשרה (10) ₪ לכל כרטיס RFID, וזאת, למעט במקרים בהם בעל המנוי ביטל את ההתקשרות בגלל פגם בשירות או אי-התאמה בין השירות ובין הפרטים שמסרה לו החברה או בגלל אי-אספקת השירות בהתאם להסכם זה, או בשל כל הפרה אחרת של ההסכם על-ידי החברה.

ביטול המנוי על-ידי החברה

החברה רשאית לבטל את המנוי, במקרה של אי-תשלום במועד או במקרה של ביטול ההרשאה לחיוב אמצעי התשלום בתקופת המנוי, וזאת באופן מיידי ובהתאם לסעיף זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר הקיים לחברה לפי הסכם זה ו/או הדין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את המנוי מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה לבעל המנוי,  60 (שישים) ימים מראש.

הודעה מטעם החברה לפי סעיפים ‏‏8.1 ו-‏8.2 להסכם זה, תישלח לכתובת הדוא"ל של בעל המנוי שנמסרה על-ידו עם הצטרפותו למנוי.

פרשנות

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך.

מקום בו ננקט לשון יחיד יפה גם ללשון רבים ולהיפך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי הסכם זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של החברה, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תנאי הסכם זה יגברו בכל דבר ועניין.

כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות הסכם זה.

הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

כרטיסי ה- RFIDהינם אישיים ולא ניתנים למכירה או להעברה לצד שלישי.

ההטבות הניתנות במסגרת המנוי אינן ניתנות להחזר, שינוי או המרה כלשהי, לא בכסף לא בשווה כסף ולא בכל מוצר או שירות אחר.

 

 

לחץ על "השווה בין דגמים" במוצר הרצוי להשוואה